رزین آلکیدی روغن بلند

AL6070 از واکنش اسید چرب روغن سویا، اسیدهای آلی چند ظرفیتی، الکلهای چند ظرفیتی و پس از رقیق شدن در حلال وایت اسپریت تولید می شود. خشک شوندگی سطحی و عمقی، سختی و براقیت خوب از بهترین خواص این نوع رزین ها است.

کاربردها

رزینهای آلکیدی برای محدوده وسیعی از محصولات رنگ با قابلیت استفاده به عنوان رنگهای آستری، زیر رنگ، رنگهای براق و نیمه براق، رنگ آمیزی داخلی و خارجی ساختمان و الوان هنگامیکه براقیت و پایداری خوبی مورد انتظار است، مناسب هستند.

# مشخصه میزان
۱ درصد مواد جامد ۷۰ ± ۱ %
۲ طول روغن ۶۰ %
۳ ویسکوزیته، ۲۵°C/77°F ۶۳-۹۸ Stokes
۴ رنگ Max. 6, Gardner
۵ عدد اسیدی ۶-۱۰ mg KOH/g
# ترکیبات درصد وزنی (%)
۱ رزین آلکیدی روغن بلند AL 6070 ۵۵
۲ حلال وایت اسپریت ۱۲/۵۲
۳ بنتون ۳۴ ۰/۲۵
۴ دی اکسید تیتانیوم ۳۰
۵ خشک کن ها ۱/۹
۶ ضد رویه ۰/۱۳
۷ ضد شره ۰/۲
# عنوان تست مقدار روش آزمون
۱ زمان خشک شوندگی سطحی ۶ ساعت ASTM D 1640
۲ زمان خشک شوندگی عمقی ۱۵ ساعت ASTM D 1640
۳ براقیت رنگ بعد از ۲۴ ساعت ۸۲±۲ % ASTM D 523
۴ براقیت رنگ بعد از ۷ روز ۷۵±۲ % ASTM D 523

حلالیت

شرایط نگهداری محصولات در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد با ظروف استاندارد تحویلی به صورت پلمپ در محلهای خشک و خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب و منابع حرارتی می باشد. با شرایط فوق حداکثر زمان نگهداری از تاریخ تحویل ۹ ماه می باشد

شرایط انبارش و نگهداری

رزینهای آلکیدی در حلالهای آروماتیک، استات ها، کتون ها، استرها و به صورت محدود در الکلها محلول هستند.