کیفیت، محیط زیست، ایمنی و سلامت شغلی

کارخانه رزین سازی آویسا پارسه به عنوان تولیدکننده انواع رزین های صنعتی در ایران، به منظور کسب جایگاه شایسته در بازار جهانی و دستیابی به اهداف چشمانداز سازمان و تحقق
ماموریت شرکت از طریق ارزشآفرینی و کسب سود برای ذینفعان سازمان، با بهره گیری از نظامهای نوین مدیریت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده است، که توسعه پایدار
و بهبود مستمر، تکیه بر کارکنان متخصص و کارآمد، ارتقاء بهره وری ، افزایش رضایتمندی مشتریان، حذف یا کاهش ریسک انواع خطرها، سلامت کارکنان و حفظ محیط زیست توام با
افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان از اصول اساسی این سیستم است . ما برای حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه و نظاممند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف، رعایت
الزامات استانداردهای:

 • مدیریت کیفیت ISO9001-2015
 • مدیریت محیط زیست ISO14001-2015
 • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001-2018

را در دستور کار سازمان قرار داده و خود را متعهد به بازنگری دورهای سیستمهای مدیریتی، رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی میدانیم. اهداف اساسی و
زیربنایی شرکت عبارتند از:

 1. ارتقا سطح رضایت مشتریان از طریق حفظ و بهبود کیفیت و کمیت محصول تولیدی و برآورده سازی به موقع و مناسب نیازهای مرتبط
 2. آموزش مستمر و اثربخش به منظور ارتقا سطح شایستگی پرسنل، با بکارگیری خلاقیت و نوآوری کارکنان و حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی
 3. ایجاد تعامل پویا با ذینفعان سازمان و تکیه بر همدلی، مشارکت و بهره گیری از توانمندی آنها به منظور ارتقا بهره وری
 4. تلاش در راستای بهبود مستمر فرایندهای زنجیره ارزش سازمان با تکیه بر پایش، بهینه سازی و نوآوری در فرایندها
 5. تلاش جهت حضور موفق در عرصه های بین المللی و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی
 6. ایجاد و گسترش محیط کار ایمن و سالم با رویکردی پیشگیرانه
 7. استفاده از خدمات تامین کنندگان کالا و خدماتی که از نظر کیفی و رعایت مسایل محیط زیست و ایمنی مورد تایید بوده و تلاش جهت بهبود آنان
 8. مدیریت پسماند و حذف آلاینده های محیط زیست به منظور صیانت از محیط زیست و انرژی در راستای توسعه پایدار

اینجانب با مشارکت صمیمانه کلیه همکاران، خود را به این اصول و خط مشی کیفیت متعهد دانسته و با یاری از پروردگار در دستیابی به اهداف تدوین شده گام برمیدارم.