موفقیت در اخذ ۳ گواهینامه

شرکت رزین سازی آویسا پارسه موفق به دریافت ۳ گواهینامه بین المللی استاندارد در حوزه سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ایزو گردیده است.
ادامه مطلب