شرکت رزین سازی آویسا پارسه موفق به دریافت ۳ گواهینامه بین المللی استاندارد در حوزه سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ایزو گردیده است.

  • استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)
  • استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018)
  • استاندارد بین المللی مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2015)

همسویی شرکت رزین سازی آویسا پارسه با فرایند های بین المللی، لازمه سرآمدی این شرکت در صنعت رزین سازی کشور است و از همین رو، شرکت آویسا پارسه از ابتدای سال ۹۷ فرآیند شناسایی، مستند سازی و پیاده سازی الزامات و نیاز های مربوط به کسب ۳ استاندارد بین المللی ایزو را در دستور کار خود قرار داد و پس از ارزیابی از سوی شرکت معتبر ارزیابی  TUV NORD تحت صلاحیت DAkks، موفق به دریافت آنها گردید.